We werken respectvol en vanuit een open houding. Binnen het bestuur willen we graag een vertrouwensband opbouwen zodat we ons goed en veilig voelen bij elkaar en alles bespreekbaar kunnen maken. Dat hoeft niet altijd te gaan over GL-zaken, dat mag ook gewoon gaan over hoe het met jou als collega gaat en waar je staat in het leven. We zullen er te allen tijde alert op zijn dat hier ruimte voor is en blijft bestaan. Als voorzitter heb ik hierin een grote verantwoordelijkheid en ik nodig ieder bestuurslid van harte uit om mij als voorzitter daaraan te herinneren indien dat nodig is.

Een zogenaamde ‘gedragscode’ kan over heel praktische afspraken gaan, zoals ‘gedrag op de werkvloer’ en over algemenere zaken zoals ‘iedereen doet actief mee aan de bestuursvergadering’. Als politieke partij menen we dat daar nog twee belangrijke elementen aan moeten worden toegevoegd; namelijk weerbaarheid en integriteit.

Weerbaarheid

Weerbaarheid 

Bestuur GroenLinks Zuid-Holland 

(Lokale) besturen van politieke partijen staan nadrukkelijk minder in de spotlight dan politieke ambtsdragers en directe volksvertegenwoordigers. Dat neemt niet weg dat ook wij te maken kunnen krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld vanwege onze werkzaamheden. En dat terwijl het uiteraard van groot belang is dat wij onze werkzaamheden veilig kunnen uitoefenen.

Als bestuur houden wij de zogenoemde organisatienorm aan: 

Emotie van burgers mag, agressie wordt niet geaccepteerd. Hierop wordt namens de organisatie altijd een passende reactie gegeven.” 

We handelen op basis van dit feitelijke gedrag en niet op basis van persoonlijke beleving. Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd, ook al heb je er als persoon geen last van. Alleen als we dit uitgangspunt hanteren, kunnen we toewerken naar een eenduidige reactie naar alle burgers en op deze wijze kwalitatief goed, veilig en integer onze rol vervullen. De reactie komt altijd namens de organisatie. Het uitgangspunt daarbij is dat een aanval op één (van onze bestuursleden), een aanval op het gehele bestuur is. Er wordt altijd melding gemaakt van grensoverschrijdende gedragingen, en als het incident strafbare feiten behelst, aangifte gedaan.

Procedure

In het kader van nazorg is de voorzitter, Esther Punte, de aangewezen persoon om opvang en nazorg te verlenen indien gewenst. Als back-up is Iris Koopmans hier de aangewezen persoon voor. Minimaal volgt er na een incident een eerste gesprek (binnen 24 uur), een tweede gesprek (binnen drie dagen) en een derde gesprek (na 4-6 weken of eerder indien noodzakelijk). Als ondersteuning van het thuisfront nodig is, schakelen we een (externe) professional in.

Onze statenleden en gedeputeerde

Waar het onze statenleden en gedeputeerde aangaat is in principe de provincie verantwoordelijk. Als bestuur voelen we uiteraard hier ook een verantwoordelijkheid. Sommige (publieke) functies kunnen mensen kwetsbaar maken voor veiligheidsincidenten. Concreet willen we de volgende dingen voorstellen:

  1. Als bestuur gaan we na of de provincie een agressieprotocol heeft opgesteld. Als dit het geval is brengen we dit nogmaals onder de aandacht van onze politieke ambtsdragers. Als dit niet het geval is, dringen we hierop aan.
  2. We wijzen onze statenleden en gedeputeerde op de mogelijkheid van een zelfscan persoonlijke veiligheid.
  3. Steeds vaker krijgen politieke ambtsdragers in hun functie te maken met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld en steeds vaker via sociale media of internet. Incidenten kunnen plaatsvinden in de werkomgeving, maar ook bij de privéwoning. Ook als er niet direct een concrete dreiging is, is het verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning. Er is een gratis woningscan voor gedeputeerden en statenleden. Deze brengen wij (opnieuw) onder de aandacht.
  4. Vaak is het niet nodig om extra maatregelen te nemen voor onze politieke ambtsdragers, maar soms is dat wel wenselijk. De NCTV heeft een brochure opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt wat de ambtsdragers zelf kunnen doen om hun veiligheid te vergroten. In de brochure zijn de thema’s woning, communicatie, onderweg, werkplek en buitenlandse(dienst)reis opgenomen. Wij brengen deze (nogmaals) onder de aandacht van onze statenleden en gedeputeerde.
  5. Mocht er alsnog een incident plaatsvinden dan nemen wij vanuit het bestuur altijd contact op. En is de ondersteuning vanuit de provincie inadequaat, dan ondersteunen wij als bestuur de getroffene(n) in de geest van onze eigen afspraken.

Bij onze afdelingen

Gemeenten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de weerbaarheid van hun raadsleden en bestuurders. Daarnaast heeft elke afdeling ook een eigen bestuur. Wij spreken hierover het volgende af: 

  1. Vanuit ons bestuur wordt naar alle afdelingen gecommuniceerd over het belang van aandacht voor weerbaarheid en integriteit. Dit doen we vanuit persoonlijk contact (elke afdeling heeft een eigen contactpersoon binnen ons bestuur). We wijzen daarbij nadrukkelijk op het bestaan van www.weerbaarbestuur.nl en vragen na te gaan of er het agressieprotocol van de gemeente bekend is.
  2. Wij stellen in het bestuur een aanspreekpunt aan voor alle vragen rondom weerbaarheid en integriteit voor de afdelingen.
  3. Mocht er alsnog een incident plaatsvinden dan nemen wij vanuit het bestuur altijd contact op. En is de ondersteuning vanuit de gemeente inadequaat, dan ondersteunen wij als bestuur de getroffene(n) in de geest van onze eigen afspraken.
Integriteit

Integriteit 

Bestuur GroenLinks Zuid-Holland 

Integriteit is een term die onlosmakelijk met de dagelijkse handel en wandel van het bestuur verbonden is. Het gaat dus niet om incidenten. Mensen de hand reiken in plaats van een vinger op te steken, dát staat centraal. Integriteit ‘regel’ je niet, maar ‘vorm’ je samen. Integriteit: dat zijn wij en dat ben ik. Dat begint bij acceptatie van het feit dat de mens niet feilloos is en dat de crux zit in hoe je daar als individu en organisatie mee omgaat.

Een belangrijk kenmerk van integriteit is dat het tijd-, plaats- en context gebonden is. Wat tien jaar geleden volstrekt normaal was, is dat nu niet meer. Dat betekent dat veranderingen, zoals de omgang met big data, het werken van de toekomst, vervagende scheidslijnen tussen werk en privé en individualisering, van invloed zijn op het begrip integriteit en integriteitsmanagement. Door de veranderende omgeving ontstaan er nieuwe typen integriteitsdilemma’s waar beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op is gevonden.  

Het is belangrijk dat er een plek is buiten het bestuur waar schendingen gemeld kunnen worden. Deze plek en/of persoon moet door elk bestuurslid worden gekend en minstens jaarlijks opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Vertrouwenspersonen zullen te vinden zijn op https://zuidholland.groenlinks.nl/onze-mensen . Uiteindelijk is de oplossing het beste te ondervangen in open, en vooral ook duidelijk en moedig leiderschap en niet zozeer in meer regels. 

Onze statenleden en gedeputeerde 

Daarnaast hebben wij als bestuur een grote verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van een integere kandidatenselectie. Wij vragen daarom de kandidatencommissie te werken met de handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen. Ook melden wij jaarlijks waar schendingen kunnen worden aangegeven, of eerder wanneer daar een wisseling in optreedt. 

Onze afdelingen 

Integriteitskwesties horen in de eerste plaats thuis bij de lokale afdelingen. Wel benoemen wij dit punt bij ons eerste contactgesprek. Daarbij bieden wij ook aan te fungeren als tussenpersoon voor integriteitskwesties. Tot slot brengen wij de bovengenoemde handreiking bij onze afdelingen onder de aandacht vóór zij starten met de vorming van de kieslijsten.