De fractie heeft begrepen dat onderzoek wordt gedaan door de provincie Zuid-Holland, en vertrouwt erop dat de resultaten daarvan zullen worden gedeeld met de Provinciale Staten. Omdat de inhoud van het document de fractie GroenLinks ernstig zorgen baart, heeft zij besloten om nu alvast schriftelijke vragen in te dienen.

Statenlid Ariëtte Kasbergen: “Wij maken ons zorgen over de natuurontwikkeling in het gebied. Het is onduidelijk of die wordt belemmerd door de aanwezige vervuiling. Wij vragen ons af of dit probleem zich in meerdere gebieden voordoet. Dat zou heel zorgelijk zijn.”

Het gaat om een bijzonder natuurgebied, waar ook runderen grazen. Als dat gebied inderdaad vervuild is, zoals in het document wordt gesteld, dan had het gebied gesaneerd moeten worden. Bovendien was een milieu effecten rapportage (MER) dan waarschijnlijk verplicht geweest.

De GroenLinks-fractie heeft om opheldering gevraagd bij het College van Gedeputeerde Staten.