De stemming is gesloten onder het toeziend oog van Esther en Iris! 

Alle voorstellen zijn aangenomen.

Agenda en stukken:

 1. Welkom door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Vaststelling verslag digitale PLV 20 september 2020
 3. Update landelijk bestuur
 4. Verantwoording zittend bestuur
  1. Inhoudelijk verslag 2020 – 2021
  2. Financieel jaarverslag 2020 incl. verslag kascontrolecommissie
   1. Instellen Kascommissie​​​​​
   2. Decharge financieel beleid 2020
 5. Update vanuit de Fractie en Gedeputeerde
 6. Toelichting werkgroepen
  1. Werkgroep Duurzame Ontwikkeling
  2. Werkgroep Natuur
  3. Werkgroep Mobiliteit
 7. Herverkiezing bestuursleden
  1. Toelichting
  2. Voorstellen kandidaten
  3. Toelichting stemprocedure
 8. Pauze
 9. Toelichting door Water Natuurlijk
 10. Inhoudelijke sessie fractie GroenLinks Zuid-Holland
 11. Sluiting
Daklozenopvang in coronatijd Afspelen op YouTube
De banden tussen Shell en de Nederlandse overheid Afspelen op YouTube
Coast Busters in actie voor de Limes Bubble Barrier Afspelen op YouTube
Investeren in het OV Afspelen op YouTube