GroenLinks-PvdA maakt zich zorgen over de waterkwaliteit in onze provincie vanwege landbouwgif. En dat is helaas nodig want in de tuinbouw zijn er nog altijd veel bedrijven die hun zuiveringsplicht niet helemaal naleven. 

Deze bedrijven zuiveren hun afvalwater dus niet goed of te weinig en dat gaat ten koste van ons water. Dat moet anders zegt GroenLinks-PvdA.

Chemische bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouwsector

GroenLinks-PvdA heeft kritische vragen gesteld over de aanpak van de zuivering van afvalwater met chemische bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouwsector. Onze fractie vindt het cruciaal dat er snel maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren en de volksgezondheid te beschermen. Dit gebeurde woensdag tijdens de bespreking van de wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Uitstel van de zuiveringsplicht

De fractie stelt vragen over het Statenvoorstel om uitstel te bieden van de zuiveringsplicht voor tuinders die op 1 januari 2021 niet aan de eisen voldeden. Aanvankelijk werd gedacht dat zuivering via ozon haalbaar zou zijn maar dit bleek een misvatting. GroenLinks-PvdA wil weten hoe wordt gegarandeerd dat de nieuwe zuiveringstechniek met poederactief kool (PACAS) geen schadelijke bijproducten vormt. Waardoor opnieuw uitstel nodig zou kunnen zijn, dat moeten en kunnen we voorkomen.

Europese Kaderrichtlijn Water

Andere vragen gaan over de gevolgen van dit uitstel voor de waterkwaliteit en volksgezondheid. Alsmede of de KRW-doelstellingen (Europese Kaderrichtlijn Water) in die omgeving nog steeds gehaald kunnen worden.

Collectieve zuivering versus individuele verantwoordelijkheid

Daarnaast werd de problematiek rondom tuinders die niet zijn aangesloten bij het waterzuiveringscollectief, de zogenaamde 'freeriders' aangekaart. Het is essentieel dat de naleving van de zuiveringsplicht voor deze niet-aangesloten tuinders strikt wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Er moeten duidelijke sancties opgelegd worden bij overtredingen om ervoor te zorgen dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan een schoon en gezond milieu.

Gezondheid van onze inwoners staat voorop

"Het is ontzettend belangrijk dat we effectieve maatregelen nemen om de zuivering van afvalwater in de glastuinbouwsector te verbeteren. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Zo kunnen we samen de KRW-doelstellingen behalen en de waterkwaliteit in Zuid-Holland waarborgen. Het milieu en de gezondheid van onze inwoners staat voorop.”- Adem Mustafa Negash 

GroenLinks-PvdA Zuid-Holland blijft zich inzetten voor een duurzaam en gezond milieu en roept op tot goede maatregelen en heldere afspraken om de uitdagingen in de glastuinbouwsector het hoofd te bieden.