E.ON en Gaz de France willen nog meer subsidie voor de kolencentrale op de Maasvlakte. Zij willen een half miljard subsidie in plaats van de reeds aangevraagde 430 miljoen, omdat ze anders onvoldoende verdienen aan de opslag van het klimaatschadelijke CO2. Berend Potjer, woordvoerder milieu van GroenLinks Zuid-Holland, vindt dat Zuid-Holland niet moet toegeven: “ E.ON en Gaz de France hebben weinig betaald voor hun CO2 rechten. Dat is gunstig voor de kolencentrales maar heeft de overheid heel veel geld gekost. Het is dan ook de omgekeerde wereld als de overheid de kolencentrales daarbovenop nog extra subsidie zou geven voor de opslag van CO2."

/*-->*/ /*-->*/

De gehele fossiele energiesector krijgt al 5,8 miljard subsidie en voor deze centrales was reeds 330 miljoen Europese subsidie en 100 miljoen rijkssubsidie aangevraagd. Potjer: "wanneer is het genoeg? De kolenlobby zegt dat windmolens op subsidie draaien, maar het lijkt er meer op dat kolencentrales op subsidies stoken. Belangrijke voorwaarde om de kolencentrales hier toe te staan, was dat ze CO2 zouden opslaan. Als ze dat niet gaan doen, moeten ze de centrales maar niet bouwen.”

De kolencentrales vallen onder provinciaal bevoegd gezag. De Statenfractie heeft bij Gedeputeerde Staten daarom de volgende schriftelijke vragen ingediend:

  1. Heeft de provincie de bedrijven ook al aangesproken op uitspraken en eerdere toezeggingen? Zo ja, wat was de reactie van de bedrijven? Zo nee, gaat zij dat alsnog doen?

  2. Wat is er opgenomen in de vergunningen over de CO2-emissies, de afvang en opvang?

  3. Welke mogelijkheden heeft de provincie om de bedrijven te dwingen hun CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan?

  4. Welke daarvan heeft de provincie al benut en welke verdere actie gaat zij ondernemen?

  5. Heeft de provincie al contact met het rijk en de gemeente opgenomen om gezamenlijk actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daaruit gekomen?

/*-->*/

GroenLinks Zuid-Holland is van mening dat publiek geld beter geïnvesteerd kan worden in schone, duurzame technologie dan om verouderde (kolen)technologie overeind te houden met subsidies en fiscale voordelen.

  1. Deelt het College die mening? Zo nee waarom niet? Zo ja, zegt zij dan toe dat zij geen overheidsgeld aan dit project of andere fossiele energieprojecten zal besteden?

  2. Welke steun heeft de provincie de kolencentrales al gegeven of toegezegd? Gaat zij deze intrekken nu de kolencentrales hun beloften niet na dreigen te komen?