GroenLinks draagt bij aan schoner en socialer Zuid-Holland

Afgelopen woensdag besprak Provinciale Staten van Zuid-Holland de voorjaars- en kadernota voor Zuid-Holland. Tijdens deze bespreking heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor een schoner en socialer beleid in de provincie. Hiervoor heeft GroenLinks een aantal voorstellen ingediend die een meerderheid hebben behaald in Provinciale Staten.

Zo zijn een motie om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij energiebesparing van woningen en een motie om een hoorzitting te organiseren met bedrijven Chemours en Dupont en met deskundigen over de vervuilingsproblemen in de Drechtsteden met een brede meerderheid aangenomen. GroenLinks is blij dat het provinciale beleid hiermee een beetje schoner wordt.
 
Andere aangenomen voorstellen die mede door GroenLinks werden ingediend zijn een motie om te onderzoeken of de ov-tarieven naar beneden kunnen worden bijgesteld en een motie die zich uitspreekt tegen gaswinning onder bewoond gebied. Met deze aangenomen moties laat de provincie zien dat er ook aandacht moet komen voor de mobiliteit van mensen met een kleinere portemonnee en voor de zorgen die leven bij mensen in de buurt van mogelijke locaties om gas te winnen. GroenLinks is tegen deze winning van gas en is blij dat deze zorgen breed worden gedeeld door alle partijen in Provinciale Staten. 
 
Tot slot zijn er een aantal toezeggingen gedaan door het college van Gedeputeerde Staten waar GroenLinks blij mee is. Zo heeft het college toegezegd om in gesprek te gaan met bedrijven in de Rotterdamse haven om energie te gaan besparen door onnodige verlichting te doven. Verder is de toezegging gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op daken van bushalten. Ook heeft het college toegezegd te inventariseren hoe diensten zoals schoonmaak worden aanbesteed en wat het betekent als deze diensten inbesteed zouden worden en bijvoorbeeld schoonmakers hierdoor weer in dienst zouden kunnen komen van de provincie. Bij de Rijksoverheid gebeurt dat op dit moment al en GroenLinks zou graag zien dat dit ook bij de provincie weer de gang van zaken wordt.
 
GroenLinks zal de voorstellen en toezeggingen om Zuid-Holland schoner en socialer te maken de komende tijd scherp in het oog houden en zo nodig het college tot extra actie manen als de verwachte resultaten achter zullen blijven.