De gewijzigde begroting van Zuid-Holland is vandaag vastgesteld. De ambities uit het coalitieakkoord zijn daarin verwerkt. De provincie gaat ambitieus aan de slag voor voldoende betaalbare woningen, een omslag naar een duurzame en circulaire economie en meer ruimte voor natuur. GroenLinks is daar blij mee. Natuurlijk zijn het wel bijzondere tijden door de Corona-crisis. Dit betekent dat de verschillende overheden zich extra in moet zetten om met de samenleving en het bedrijfsleven de verschillende crises op een goede manier door te komen. Lees hier de volledige bijdrage van GroenLinks die onze fractievoorzitter Anneloes namens GroenLinks uitsprak!  

Voorzitter, we leven in een onzekere tijd. Binnen no-time wordt onze samenleving digitaal ingericht. Er wordt massaal thuisgewerkt, onderwijs wordt online gevolgd en ook onze Statenvergadering vindt digitaal plaats
 Hoewel we nu de (herziene) begroting behandelen zonder daar een algemene beschouwing te houden, hecht ik er wel waarde aan om uit te spreken dat voor GroenLinks het van groot belang is dat het democratisch proces doorgang vindt en nergens inboet op kwaliteit.   

Daarom is het belangrijk om als provinciale staten goed te worden geïnformeerd door het college. Laat ik beginnen met zeggen dat GroenLinks blij is met de grote exercitie die is gemaakt door het college. Om écht integraal te kunnen werken is het ook nodig om budgetten, programma’s en beleid op de juiste plaats te laten landen. Een eerste goede stap is gezet. Maar het vertellen, versnellen en voorspellen kan beter. De GroenLinks-fractie hoort het college graag vertellen welke politieke en financiële keuzes er zijn gemaakt. Is GS bereid om bij de voorjaarsnota een overzicht te versturen met een duidelijke toelichting op de keuzes die zij hebben gemaakt? Welke programma’s en subsidies zijn er stopgezet? Welke programma’s liepen er af en zijn toch verlengd?   

We leven in een onzekere tijd, en alle zeilen worden bijgezet. Ook op provinciaal niveau, met bijvoorbeeld de Coronamonitor. GroenLinks is blij om te zien dat het college niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheden, maar klaarstaat om haar steentje bij te dragen. Juist nu is het moment om door te pakken en orde op zaken te stellen. Wat nu duidelijk is geworden, is dat de overheid van vitaal belang is om crises op te lossen. GroenLinks wil dat de provincie met andere overheden schouder aan schouder staat om ook een oplossing te vinden voor stikstof, klimaat en biodiversiteit.  

Er zijn 3 concrete punten die ik kort wil aanhalen:   

Allereerst het hoofdstuk economie. De Zuid-Hollandse economie staat onder druk en moet in transitie. De belangrijkste hoofdthema’s: digitalisering, circulair en energietransitie. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de drie grote transities meer centraal komen te staan in het economisch beleid?

GroenLinks zou graag extra aandacht willen vragen voor de circulaire economie.   

In het belang van ons allen dient de economie meer gericht te zijn op het welzijn van onze inwoners en de kwaliteit van onze leefomgeving. De coronacrisis laat ook zien dat gezondheid boven economie moet staan. GroenLinks kan zich daarom goed aansluiten bij het voorstel van de PvdA om ook die verbindende kracht te zijn tussen de groente- en fruitbrigade en de voedselbanken.

Ten tweede valt het op dat de natuur in deze periode steeds meer op waarde wordt geschat. Massaal worden er natuurfoto’s gedeeld op sociale media. Wanneer GroenLinks kijkt naar de herziene begroting maakt zij zich zorgen over de realisatie van de gestelde ambities. Hoe gaan we het NNN op tijd afronden? Hoe gaan we de grootschalige natuurontwikkeling in delta en kustgebieden realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat de toegankelijke natuur voor iedereen toegankelijk wordt? Voor mijn fractie levert dat veel vragen en nog weinig antwoorden op. Kan het college GroenLinks toezeggen dat zij inzichtelijk gaan maken hoe zij de ambities denken te gaan realiseren? Ook is er in de commissie veel discussie geweest over de subsidieverlening aan partners. Er is veel onrust ontstaan bij natuurorganisaties omdat een aantal incidentele programma’s aflopen. Hoe gaat het college deze onrust wegnemen? Is het college bereid om de uitgestoken hand van onze samenwerkingspartners te aanvaarden? Is het college bereid te onderzoeken of voor deze incidentele programma’s alsnog budget kan worden gevonden?   

Tot slot kom ik bij het onderwerp cultuur. GroenLinks ziet graag dat er, na jaren van schaarste, meer geïnvesteerd wordt in cultuureducatie. Alle kinderen in Zuid-Holland zouden daar volgens ons toegang tot moeten hebben. Het voorstel van CU/SGP om het erfgoedhuis en de basisvoorziening cultuur te versterken heeft GroenLinks daarom ook van harte ondertekend.  

Ik kom tot een afronding, voorzitter. De GroenLinks-fractie verwacht onvoorziene lasten ten gevolge van de Coronacrisis. We sluiten dan ook niet uit dat bij de Voorjaars, of Najaarsnota substantiële verschuivingen zullen worden voorgesteld. Daarin zijn belangrijke keuzes te maken, niet alleen moet onze samenleving wederopgebouwd worden, ook de grote maatschappelijke opgaven moeten worden aangepakt.