Actiepunten Open ruimte en natuur

Open ruimte is een levensvoorwaarde voor de provincie. GroenLinks kiest vóór het behoud van het open landschap en vóór mogelijkheden tot recreatie, tégen verdere aantasting van het Groene Hart en de groene buffers tussen de steden.

Kleine, geïsoleerde groepen dieren en planten worden met uitsterven bedreigd. Het verbinden van natuurgebieden in een natuurnetwerk verhoogt de kansen voor deze planten en dieren. GroenLinks zet zich in voor brede verbindingen tussen deze natuurgebieden.

Schaalvergroting en steeds intensievere bedrijfsvoering in de landbouw laten hun sporen na in het landschap. Herstel van de kwaliteit van het landschap vraagt ook om een verantwoorde manier van boeren met meer diversiteit, kleinschaligheid, en met nadruk op de biologische landbouw.

Vogels en bijen hebben zwaar te lijden onder het gebruik van onkruidverdelgers en insecticiden. De landelijke wetgeving met betrekking tot deze stoffen gaat te langzaam. De provincie zal zelf met maatregelen moeten komen om het gebruik van deze middelen tegen te gaan door bindende afspraken te maken met natuurbeheerders en gesubsidieerde agrariërs. 

  • Er komt extra geld voor een goed beheer van natuur en recreatiegebieden èn voor inrichting van nieuwe natuur.
  • Er komen brede verbindingen tussen natuurgebieden. Aantasting van bestaande natuur moet tot het uiterste worden voorkomen worden.
  • De toepassing van onkruidverdelgers en insectenbestrijders moet worden aangepakt in het belang van bijenstand en vogelpopulaties.
  • In Zuid-Holland komen geen nieuwe megastallen.
  • De waterkwaliteit wordt bevorderd door vermindering van stikstofuitstoot en lozingen van restwarmte.