Actiepunten Gezonde economie

Met de grootste haven van Europa en de industrie die daarbij hoort, met uitgestrekte tuinbouwgebieden en met diverse toeristische trekpleisters kan Zuid-Holland met recht de economische motor van Nederland genoemd worden. Tegelijkertijd heeft Zuid-Holland ook de meest verontreinigde lucht, bodem en oppervlaktewater, en verschillende bedrijven zorgen voor een groot ongevallen- en gezondheidsrisico voor de bevolking.

Dat moet anders. Met een gezonde economie die vooral innovatieve bedrijven aantrekt en die werkgelegenheid creëert in plaats van afstoot. En een economie die positief bijdraagt aan de gezondheid van werknemers en de inwoners van de provincie. Een economie die gebaseerd is op duurzame energie en geen gebruik meer maakt van vervuilende fossiele brandstoffen. Schaliegas en CO2-opslag zijn slechts een alibi voor ongeremd doorgaan met fossiele energie, en bieden geen oplossing voor milieuproblemen.

Wij zien alleen toekomst in schone energie van zon, wind, geothermie, warmtepompen en nieuwe innovaties in de winning uit hernieuwbare bronnen. De provincie neemt het initiatief in het realiseren van een circulaire economie die draait op duurzame energie. Mede door de aanwezigheid van innovatieve kenniscentra, de ‘kennisas’ van Noordwijk tot Dordrecht, hebben we juist in Zuid-Holland de mogelijkheid om de noodzakelijke veranderingen in onze economie door te voeren.

De provincie geeft zelf natuurlijk het goede voorbeeld. Als het aan ons ligt opereert de provinciale organisatie in 2020 energieneutraal. 

  • De provincie zet in op een aandeel duurzaam opgewekte energie van minimaal 14% in 2020.
  • De provincie draagt er zorg voor dat het hergebruik van grondstoffen en materialen in tien jaar (in 2025) minimaal is verdubbeld.
  • De provincie investeert in een schone economie en duurzaam ondernemerschap, samen met het bedrijfsleven, universiteiten en kenniscentra.
  • Er komen geen nieuwe vergunningen aan kolen, gas- en kerncentrales.
  • De provincie neemt stelling tegen schaliegaswinning en ondergrondse CO2-opslag in Zuid-Holland en elke vorm van overheidsparticipatie en -financiering daarbij.
  • Er wordt strikt toegezien en gehandhaafd op de naleving van de normen en (Europese) regels voor vermesting, bestrijdingsmiddelen, lucht- en bodemverontreiniging, lichthinder, veilige bedrijfsvoering en van de wettelijke voorschriften voor energiebesparing.