Actiepunten Duurzame mobiliteit

De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Maar de mobiliteit zet ook de gezondheid en veiligheid van de inwoners onder druk. Wegen vormen barrières in het landschap en versnipperen de natuur.

Intussen daalt het autogebruik al sinds 2005. De aanleg van telkens weer méér asfalt is onnodig en legt een onevenwichtige last op de financiën van de provincie.

Om de mobiliteitsdruk te verlichten kiest GroenLinks allereerst voor een betere ruimtelijke ordening. Door functies zoals wonen, werken, opslag en transport beter te structuren zijn er minder verkeersbewegingen nodig.

GroenLinks kiest ook voor meer en beter openbaar vervoer, zodat het een ècht alternatief kan bieden. Terwijl de belasting op autobezit (de provinciale opcenten) de afgelopen jaren is gematigd, zijn de tarieven voor het openbaar vervoer sinds de invoering van de OV-chipkaart enorm gestegen. GroenLinks zet in op een verdubbeling van de investeringen in het openbaar vervoer.

Ook de fiets is een alternatief. Het fietsgebruik stijgt, en de provincie dient deze stijging te ondersteunen door de infrastructuur voor fietsers verder te verbeteren, en door te zorgen dat de fiets goed gecombineerd kan worden met het openbaar vervoer. 

  • Het openbaar vervoer wordt beter en aantrekkelijker, met behoud van een fijnmazig netwerk en met een goedkoper buskaartje.
  • Er komt een hoogwaardig provinciedekkend fietsnetwerk voor forenzen.
  • Meer goederentransport vindt plaats over het spoor en het water.
  • Er worden geen nieuwe wegen aangelegd.
  • Schone lucht wordt bevorderd d.m.v. maximum snelheden, voorzieningen voor elektrische auto’s, en regels voor dieselvrachtwagens.
  • In 2030 rijdt het provinciale openbaar vervoer geheel op duurzame energie (CO2-neutraal).
  • De provincie verzet zich tegen verdere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. De geluidscontour in het nieuwe luchthavenbesluit mag niet worden versoepeld, en het aantal nachtvluchten wordt verminderd.