Actiepunten Beter Bestuur

De toekomst van de provincies in huidige vorm is voortdurend punt van discussie. De rol en taken van de provincies veranderen onder invloed van bezuinigingen en verdergaande decentralisatie.

Bij het maken van een nieuwe provinciale indeling dient niet alleen te worden gekeken naar economische belangen, maar ook ook naar sociale, culturele en ruimtelijke belangen, zoals natuur en milieu.

GroenLinks is een voorstander van een krachtig middenbestuur. Bij verdergaande decentralisatie zal het aantal beleidsterreinen waarop de provincie toezicht uitoefent eerder toenemen dan verminderen. 

  • De provincie moet de gemeenten bij de vele nieuwe en belangrijke taken die zij krijgen ondersteunen, en waar nodig coördineren en regisseren.
  • Een transparant en democratisch bestuur vereist een open houding naar de burgers, met ruimte voor inspraak en burgerinitiatief.